*trainer/begeleider/medewerker/vrijwilliger worden verder omschreven als vrijwilliger!
 

De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

De vrijwilliger onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

De vrijwilliger mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de vrijwilliger deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans in ieder geval het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en/of borsten. Daarnaast kan (veelvuldig) lichamelijk contact op andere dan genoemde plekken als seksueel van aard worden ervaren.

De vrijwilliger onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

De vrijwilliger zal tijdens trainingen, wedstrijden, reizen en / of andere (club)activiteitengereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

De vrijwilliger heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de vrijwilliger verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

De vrijwilliger zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de vrijwilliger aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

De vrijwilliger zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest hiervan te handelen.
Bron NOC*NSF